Προληπτικές Ιατρικές Εξετάσεις Εργαζομένου

Σκοπός της παρακολούθησης της υγείας του εργαζομένου είναι:

1)     Η αξιολόγηση της υγείας του εργαζομένου για το αν μπορεί να εργάζεται στη συγκεκριμένη θέση.

2)     Έγκαιρος εντοπισμός κάποιου βλαπτικού παράγοντα πριν την αρνητική επίδραση του.

3)     Προσυμπτωματική διάγνωση νόσων.

4)     Έλεγχος των γενικότερων επιδράσεων της εργασίας.

5)     Διάγνωση βλαβών υγείας του εργαζομένου.

6)     Πρόληψη μετάδοσης λοιμωδών νοσημάτων στο χώρο εργασίας.

 

7)     Εκτέλεση προγραμμάτων πρωτογενούς πρόληψης μη υποχρεωτικού χαρακτήρα, π.χ εμβολιασμοί.

8)      Η ένταξη και επανένταξη ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Η πρόληψη, αντιμετώπιση και παρακολούθηση γίνεται από έναν ιατρό εργασίας κατά τις:

-        Επισκέψεις κατά την πρόληψη και πριν τη τοποθέτηση στην εργασία.

-        Περιοδικές επισκέψεις ανάλογα τον επαγγελματικό κίνδυνο και την ηλικία του εργαζομένου.

-        Επισκέψεις μετά από ασθένεια ή ατύχημα.

-        Αυθόρμητες επισκέψεις.

Οι προληπτικές εξετάσεις που εκτελούνται στα πλαίσια της άσκησης της ιατρικής της εργασίας διακρίνονται σε κλινική εξέταση και σε παρακλινικές και εργαστηριακές εξετάσεις.

Η κλινική εξέταση στοχεύει στην εκτίμηση της συνολικής υγείας του εργαζομένου και στην αναζήτηση κλινικών σημείων ενδεικτικών υποκείμενης νόσου. Ιδιαίτερη αξία για την αξιολόγηση της υγείας του εργαζομένου έχουν:

-      Το ιστορικό υγείας του

-      Το οικογενειακό ιστορικό

Οι εργαστηριακές και παρακλινικές εξετάσεις διακρίνονται σε:

-      Τοξικολογικές εξετάσεις

-      Ορολογικές εξετάσεις

-      Βιοχημικές, αιματολογικές, κυτταρολογικές εξετάσεις κ.α.

-      Εξετάσεις αναζήτησης υποκείμενης νόσου.